Thông tin văn bản số: 14/2015/TT-BKHCN
Số hiệu 14/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành 18/09/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 18/09/2015
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.
Trích yếu nội dung

Ngày 19.8.2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình KH&CN chủ yếu của đất nước, phục vụ đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về KH&CN của các tổ chức, cá nhân. Thông tư đã quy định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; các Sở KH&CN; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thống kê KH&CN ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ thống kê KH&CN.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6.10.2015, thay thế Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30.3.2009 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN.