BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2399/QĐ-BKHCN ngày 20/10/2023

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 


Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng ngôn luận - lý luận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tạp chí có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Journal of Science and Technology - MOST.

2. Tạp chí được thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

3. Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tạp chí có trụ sở đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng về phương hướng, chủ trương, kế hoạch hoạt động, phát triển của Tạp chí trong 05 năm, hằng năm bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.        

2. Thực hiện tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp và do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định, cụ thể như sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

b) Thực hiện việc xuất bản, in, phát hành ấn phẩm trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, công nghệ và kỹ thuật.

c) Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu; trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

3. Tổ chức sản xuất, biên tập, xuất bản Tạp chí (Tạp chí in và Tạp chí điện tử, bằng tiếng Việt và tiếng Anh) với nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; công bố bài báo khoa học trong các ngành, lĩnh vực; những kết quả, kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong và ngoài nước.

4. Tổ chức xuất bản phụ trương, đặc san, ấn phẩm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ (biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thường niên, định kỳ và Sổ công tác phục vụ quản lý nhà nước của Bộ); thực hiện các hoạt động dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện hoạt động nghiên cứu, điều tra xã hội học, khảo sát phục vụ chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, nâng cao chất lượng Tạp chí. Đề xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ hoạt động của Tạp chí. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các chương trình, dự án phục vụ công tác quản lý và phát triển các tạp chí khoa học của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

6. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm trong nước và quốc tế phục vụ công tác truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các nhiệm vụ của Tạp chí.

7. Phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định của pháp luật; tổ chức và phát triển mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí; xây dựng cơ sở dữ liệu của Tạp chí.

8. Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, các nhiệm vụ về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Tạp chí theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Đối tượng phục vụ của Tạp chí

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bạn đọc quan tâm.  

Điều 4. Các sản phẩm của Tạp chí

1. Loại hình Tạp chí in:

a. Kỳ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản A;

b. Kỳ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bản B (tên tiếng Anh: Vietnam Journal of Science and Technology - MOST);

c. Kỳ Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (bản C);

d. Kỳ VMOST Journal of Social Sciences and Humanities (bản D).

2. Loại hình Tạp chí điện tử:

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam điện tử (vjst.vn) và các chuyên trang của Tạp chí điện tử (bản A, B, C, D).

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Lãnh đạo Tạp chí

1. Lãnh đạo Tạp chí gồm Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

2. Tổng biên tập Tạp chí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí.

3. Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập trong việc lãnh đạo công tác của Tạp chí, được Tổng biên tập phân công phụ trách một hoặc một số mặt công tác cụ thể của Tạp chí. Các Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí.

4. Trong trường hợp Tổng biên tập vắng mặt, một Phó Tổng biên tập được ủy quyền thay mặt Tổng biên tập để điều hành và giải quyết công việc của Tạp chí.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Thư ký - Biên tập;

2. Ban Tạp chí điện tử;

3. Ban Trị sự - Phát hành.

Tổng biên tập Tạp chí quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tạp chí và ban hành các quy chế nội bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập Tạp chí bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Tạp chí theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhân lực của Tạp chí

1. Viên chức.

2. Người lao động theo hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn.

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.

2. Tạp chí thực hiện chế độ viên chức làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tạp chí, kết hợp với công tác điều hành của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tạp chí.

Điều 9. Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn

Tạp chí được thành lập Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn để giúpTổng biên tập về các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn do Tổng biên tập Tạp chí quy định.

Chương III

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 10. Nguồn thu

1. Từ ngân sách nhà nước cấp.

2. Từ hoạt động phát hành tạp chí, các ấn phẩm liên quan và các hoạt động khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

3. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 11. Các khoản chi

1. Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chi cho các hoạt động phát hành, in ấn các ấn phẩm, các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Chi thuê lao động.

4. Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 12. Quản lý tài chính, tài sản

Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và tài sản của Tạp chí; trích lập các Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, dự phòng, phúc lợi và khen thưởng của Tạp chí; thực hiện nghĩa vụ tài chính, chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của pháp luật.

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Quan hệ công tác với các đơn vị trong Bộ

1. Tạp chí được các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ tạo điều kiện thuận lợi trong khai thác và sử dụng những tài liệu có liên quan để phục vụ nhiệm vụ của Tạp chí.

2. Tạp chí được các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ cung cấp thông tin theo quy định về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật thuộc phạm vi phụ trách trong quá trình xây dựng phương hướng, nội dung xuất bản hàng năm theo quy định của pháp luật.

3. Tạp chí được mời tham dự các sự kiện, họp báo, hội nghị, hội thảo về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ để có thông tin, phục vụ chuẩn bị nội dung xuất bản kịp thời và sát với yêu cầu thực tế.

Điều 14. Quan hệ công tác với tổ chức, cá nhân ngoài Bộ

Tạp chí có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân ngoài Bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung và hiệu lực thi hành

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định.

2. Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các đối tượng thuộc quy định tại Điều 6 và Điều 7 chịu trách nhiệm thực hiện Điều lệ này./.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)