Thông tin văn bản số: 120/2014/NĐ-CP
Số hiệu 120/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/12/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực 17/12/2014
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Trích yếu nội dung

Ngày 17.12.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31.12.2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Theo đó, khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 133 đã được sửa đổi, bổ sung. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.2.2015. Khoản 1 Điều 5 và 3 Danh mục công nghệ nêu tại Phụ lục I, II và III của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31.12.2008 bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.