Thông tin văn bản số: 95/2014/NĐ-CP
Số hiệu 95/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 17/10/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực 17/10/2014
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.
Trích yếu nội dung

Ngày 17.10.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 52, 53, 54, 58 và 63 của Luật KH&CN về đầu tư, cơ chế tài chính và một số nội dung cần thiết về dự toán ngân sách nhà nước, nội dung chi cho hoạt động KH&CN và quản lý nhà nước về quỹ phát triển KH&CN. Nghị định gồm 4 Chương, với 22 Điều: Chương I - Quy định chung; Chương II - Đầu tư cho hoạt động KH&CN; Chương III - Cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN; Chương IV - Tổ chức thực hiện. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.12.2014, và theo Nghị định này, Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg ngày 27.5.2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị bãi bỏ.