Thông tin văn bản số: 78/2014/NĐ-CP
Số hiệu 78/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/07/2014
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/07/2014
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.
Trích yếu nội dung

Ngày 30.7.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN. Nghị định gồm 6 Chương với 35 Điều: Chương I - Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7); Chương II - Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN (từ Điều 8 đến Điều 23); Chương III - Giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về KH&CN (từ Điều 24 đến Điều 28); Chương IV - Giải thưởng của tổ chức, cá nhân về KH&CN (gồm 2 Điều 29 và 30); Chương V - Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động Giải thưởng về KH&CN (gồm 3 Điều 31, 32, 33); Chương VI - Điều khoản thi hành (gồm 2 Điều 34 và 35). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.9.2014.

Theo quy định tại Nghị định, tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN sẽ được nhận số tiền thưởng tương đương 270 lần mức lương cơ sở, tác giả công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN sẽ được nhận số tiền thưởng tương đương 170 lần mức lương cơ sở, tác giả có công trình được tặng Giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về KH&CN sẽ được nhận số tiền thưởng không quá 100 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quyết định tặng Giải thưởng.