Thông tin văn bản số: 19/2015/QĐ-TTg
Số hiệu 19/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành 15/06/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/06/2015
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.
Trích yếu nội dung

Ngày 15.6.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (CNC). Theo đó, doanh nghiệp CNC là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điểm a và b Điều 75 của Luật Đầu tư, đồng thời đáp ứng các tiêu chí cụ thể sau: 1) Doanh thu từ sản phẩm CNC của doanh nghiệp phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hàng năm; 2) Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển được thực hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu thuần hàng năm đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 1%; đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 0,5%; 3) Số lượng lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển trên tổng số lao động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đạt ít nhất 5%; đối với các doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 2,5% nhưng không thấp hơn 15 người.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.2015.