Thứ năm, 27/06/2024 13:22

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 560/QĐ-TTg ngày 25/06/2024 về việc thành lập Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững (Quyết định 560). Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thứ tư, 26/06/2024 17:19

Ngày 25/06/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử (Nghị định 69). Nghị định này thay thế cho Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Thứ hai, 27/05/2024 16:21

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN (Quyết định số 856/QĐ-BKHCN ngày 10/05/2024).

Thứ sáu, 24/05/2024 17:59

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Thứ sáu, 24/05/2024 17:34

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nghiêm việc cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tăng cường kiểm soát chặt chẽ, đánh giá tác động chính sách cụ thể đối với quy định TTHC. Đây là một trong những yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/05/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp (Chỉ thị 16).

Thứ ba, 21/05/2024 16:56

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 11). Bài viết tổng hợp lại một số bất cập và định hướng nội dung cần sửa đổi của dự thảo Thông tư thay Thông tư 11*.

Thứ sáu, 10/05/2024 08:13

Chất lượng điều hành kinh tế cấp tỉnh có sự cải thiện theo thời gian, công tác hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, chi phí không chính thức tiếp tục chiều hướng giảm, thủ tục gia nhập thị trường thuận lợi hơn, cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, trở ngại trong tiếp cận đất đai tiếp tục tăng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa mong muốn môi trường kinh doanh bình đẳng hơn và cần “xốc lại” tinh thần năng động tiên phong của chính quyền các tỉnh/thành phố… Đây là những xu hướng đáng chú ý về chất lượng điều hành cấp tỉnh vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố trong Báo cáo ngày 09/05/2023 về Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) 2023.

Thứ tư, 24/04/2024 17:05

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà Bộ Nội vụ công bố mới đây, Chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố đã trở lại quỹ đạo tăng trưởng tích cực.

Thứ ba, 23/04/2024 18:39

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang xin ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/04/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Thông tư 01).

Thứ năm, 18/04/2024 09:29

Ngày 17/04/2024, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và Chỉ số CCHC năm 2023 của các bộ/ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo về kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 cho thấy, có 14/17 bộ/ngành có Chỉ số CCHC đạt trên 80%.

1 2 3