Thứ sáu, 24/05/2024 17:59

Sẽ có quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Một hội nghị nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại Hưng Yên.

Theo dự thảo, Thông tư áp dụng đối với cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, đơn vị được giao dự toán ngân sách nhà nước chi cho hoạt động KH&CN; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở; tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Dự thảo Thông tư cũng khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng quy định tại Thông tư để triển khai thực hiện, quản lý nhiệm vụ KH&CN bằng nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Dự thảo Thông tư có có 32 điều, được kết cấu thành 5 chương: Chương I: Quy định chung; Chương II: Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Chương III: Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thuộc quản lý của ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chương IV: Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân; Chương V: Điều khoản thi hành.

VH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)