Thứ sáu, 20/08/2021 10:52

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Chương trình 68 về nội dung nâng cao nhận thức, tập huấn, đào tạo

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 về nội dung  nâng cao nhận thức, tập huấn, đào tạo. Cụ thể:

Danh mục các nhiệm vụ

Các nhiệm vụ hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp

Nhiệm vụ số 1: Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. 

Nhiệm vụ số 2: Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của khu vực Trung Bộ.

Nhiệm vụ số 3: Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của khu vực Tây Nam Bộ.

Nhiệm vụ hỗ trợ cho cộng đồng nữ trí thức Việt Nam

Tên nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh cho cộng đồng nữ trí thức Việt Nam

Phương thức thực hiện: tuyển chọn. 

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ được lập thành 9 bộ (1 bộ gốc và 8 bản sao) với các tài liệu được quy định tại Điều 17 Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phương thức nộp hồ sơ

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cục Sở hữu trí tuệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ) số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời hạn nhận hồ sơ

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ là 17h00 ngày 27/9/2021. 

Ngày tiếp nhận hồ sơ: là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Cục Sở hữu trí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp).

Chi tiết xem tại: https://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-cua-cuc-so-huu-tri-tue-ve-viec-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-nhiem-vu-cap-quoc-gia-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-bat-au-thuc-hi.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)