Thông tin văn bản số: 06/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 06/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 25/05/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 09/07/2023
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Trích yếu nội dung

Ngày 25/05/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/07/2023 và thay thế cho 2 thông tư: Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/05/2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/04/2017.

Theo Thông tư 06/2023/TT-BKHCN, yêu cầu chung đối với các nhiệm vụ KH&CN quốc gia là: a) Có tính cấp thiết, có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong phạm vi cả nước, có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia; b) Các vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn lực KH&CN (nhân lực KH&CN hoặc nguồn tài chính) của quốc gia hoặc góp phần giải quyết những nhiệm vụ mang tính liên vùng, liên ngành; vấn đề KH&CN nhằm giải quyết yêu cầu khẩn cấp của quốc gia về quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh và phát triển KH&CN; c) Không trùng lặp với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đã và đang thực hiện. Một trong những điểm mới được quy định tại thông tư này là phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn: Hội đồng tư vấn họp theo một trong các phương thức sau: a) Phương thức họp trực tiếp; b) Phương thức họp trực tuyến; c) Phương thức họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến.