Thông tin văn bản số: 04/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 04/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 15/05/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/06/2023
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
Trích yếu nội dung

Ngày 15/05/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

Thông tư sửa đổi một số văn bản sau: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN ngày 12/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư. Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã ký hợp đồng trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực (30/06/2023) thì tiếp tục áp dụng các quy định có liên quan tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHCN, Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN.

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC