Thông tin văn bản số: 1495/QĐ-BKHCN
Số hiệu 1495/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/08/2022
Thời gian bắt đầu hiệu lực 12/08/2022
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Quyết định số 1495/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2022 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ KH&CN giai đoạn 2022-2025.
Trích yếu nội dung

Ngày 12/8/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ra Quyết định số 1495/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ KH&CN giai đoạn 2022-2025.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Bộ KH&CN, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cho CBCCVC đang làm việc tại Bộ KH&CN và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong ngành, Kế hoạch đã đặt ra 4 mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

Một là, lãnh đạo các cấp có nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện chuyển đối số tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Hai là, xây dựng được mạng lưới chuyển đổi số đến cấp cơ sở với đội ngũ thành viên được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số.

Ba là, 100% CBCCVC hằng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.

Bốn là, 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.