Thông tin văn bản số: 07/CT-TTG
Số hiệu 07/CT-TTG
Ngày ban hành 04/02/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 04/02/2020
Loại văn bản Chỉ thị
Tên Văn Bản
Bộ KH&CN thực hiện các giải pháp thúc đẩy năng suất lao động quốc gia theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Trích yếu nội dung

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTG về giải pháp thúc đẩy năng suất lao động (NSLĐ) quốc gia.
Trong quá trình phát triển đất nước, NSLĐ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp. Nâng cao NSLĐ là vấn đề quan trọng để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững. Trong thời gian qua, NSLĐ của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, nhưng vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng, mức NSLĐ theo sức mua tương đương của Việt Nam còn khiêm tốn so với một số nước trong khu vực ASEAN. Để khắc phục những hạn chế này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ/ngành cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Chỉ thị nêu rõ các yêu cầu đối với Bộ Khoa học và Công nghệ: a) Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong tháng 10 năm 2020; b) Xây dựng Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2030, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 6 năm 2020; c) Nghiên cứu, xây dựng đề án thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là từ doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 8 năm 2020; d) Khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ chức năng suất châu Á (APO), nhất là dự án chứng nhận chuyên gia năng suất, tham gia các dự án trung tâm xuất sắc của APO; xây dựng và triển khai Dự án nghiên cứu thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế.
PV