Thứ sáu, 15/03/2024 10:05

40-50 tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới vào năm 2030

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 13/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ) đặt mục tiêu đến năm 2030, 40-50 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.

Quy hoạch xác định, nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức KH&CN theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế. Năm 2025, có khoảng 25-30 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới; đến năm 2030, có khoảng 40-50 tổ chức KH&CN công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.

Hình thành hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo công lập trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các địa phương. Năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức KH&CN công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức KH&CN công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn. Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức KH&CN công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức KH&CN công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Quy hoạch cũng xác định, nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp KH&CN hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, từng bước mở rộng đến các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm.

Về nhân lực, Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên một vạn dân.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm như: cơ chế, chính sách; phát triển nhân lực KH&CN; tăng cường cơ sở vật chất; giải pháp về KH&CN; liên kết, hợp tác phát triển; giáo dục, tuyên truyền…

VH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)