Thông tin văn bản số: 99/2017/NĐ-CP
Số hiệu 99/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/08/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực 18/08/2017
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Nghị định số 99/2017/NĐ-CP.
Trích yếu nội dung

Ngày 18/8/5017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Nghị định nêu rõ: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực khoa học xã hội; đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Nghị định cũng nêu cụ thể về: Nhiệm vụ và quyền hạn; Cơ cấu tổ chức; Lãnh đạo Viện; Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.