Thông tin văn bản số: 60/2017/NĐ-CP
Số hiệu 60/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/05/2017
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Nghị định số 60/2017/NĐ-CP.
Trích yếu nội dung

Ngày 15/5/5017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Nghị định nêu rõ: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Nghị định cũng nêu cụ thể về: Nhiệm vụ và quyền hạn; Cơ cấu tổ chức; Lãnh đạo Viện; Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.