Thông tin văn bản số: 370/QĐ-BKHCN
Số hiệu 370/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 13/03/2024
Thời gian bắt đầu hiệu lực 13/03/2024
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Điều chỉnh quyết định về chương trình công nghiệp 4.0
Trích yếu nội dung

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) mới ban hành Quyết định số 370/QĐ-BKHCN ngày 13/3/2024 về việc điều chỉnh Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/09/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0" (Chương trình KC-4.0).

Quyết định đã sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nội dung… đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá. Theo đó, mục tiêu của Chương trình KC-4.0 bao gồm: i) Phát triển, làm chủ và chuyển giao các công nghệ thuộc Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ii) Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 để phát triển các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; ưu tiên khai thác và tận dụng đặc thù, thế mạnh của từng địa phương; iii) Hỗ trợ phát triển giải pháp chuyển đổi số, đổi mới một số mô hình điều hành, quản trị, sản xuất - kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số trong một số lĩnh vực cần ưu tiên theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; iv) Góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và công cụ phân tích, đánh giá để tạo thuận lợi, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công ngiệp lần thứ tư đồng thời phòng ngừa, ứng phó các tác động tiêu cực đến xã hội, con người Việt Nam.

Nội dung Chương trình KC-4.0 tập trung nghiên cứu, làm chủ và chuyển giao công nghệ, giải pháp công nghệ hình thành từ các công nghệ số như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), phân tích dữ liệu lớn (Big data analytics), chuỗi khối (Blockchain), thực tế ảo/thực tế ảo tăng cường (VR/AR), điện toán đám mây (Cloud computing)...; Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của Công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh; Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ của công nghệ 4.0 và mô hình, giải pháp chuyển đổi số vào điều hành quản, trị sản xuất - kinh doanh của tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số; Nghiên cứu tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động, xây dựng và cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các bộ quy tắc về đạo đức và trách nhiệm trong việc nghiên cứu thiết kế phát triển, triển khai và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0.