Thứ năm, 13/04/2017 03:36

Quy định mới về quản lý Chương trình 592

Mới đây, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN (Thông tư 19) quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thông tư 19, nhiệm vụ của Chương trình 592 gồm: nhiệm vụ KH&CN và hoạt động chung của Chương trình. Trong đó, 1) Nhiệm vụ KH&CN gồm: các dự án hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, dự án hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, dự án/đề tài hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, dự án/đề án phục vụ công tác quản lý Chương trình 592; 2) Hoạt động chung của Chương trình 592 gồm: tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết Chương trình 592; xây dựng các báo cáo tổng kết, đánh giá về Chương trình 592; hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình 592; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về phát triển doanh nghiệp KH&CN và thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; tổ chức các chương trình khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm từ các mô hình doanh KH&CN thành công, tiêu biểu ở trong và ngoài nước; mô hình tổ chức KH&CN thực hiện thành công cơ chế tự chủ; hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình 592 và các hoạt động khác phục vụ việc triển khai thực hiện Chương trình 592.

Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 16/1/2017 và bãi bỏ Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình 592 và Thông tư số 17/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15/8/2013 của Bộ KH&CN hướng dẫn quản lý Chương trình 592.

Thông tin chi tiết về Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)