Thông tin văn bản số: 01/2024/TT-BKHCN
Số hiệu 01/2024/TT-BKHCN
Ngày ban hành 18/01/2024
Thời gian bắt đầu hiệu lực 03/03/2024
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Trích yếu nội dung

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (Thông tư 01). Thông tư quy định rõ về hình thức, căn cứ, nội dung, trình tự… kiểm tra.

Thông tư 01 áp dụng đối với cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đối tượng kiểm tra là hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam; hàng hóa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh không thuộc đối tượng kiểm tra quy định tại Thông tư này.

Về căn cứ kiểm tra, Thông tư nêu rõ 5 căn cứ: 1) Thông tin, cảnh báo về hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 38 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 2) Thông tin phản ánh dưới mọi hình thức của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa; 3) Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa có nhãn hàng hóa không đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 4) Theo yêu cầu quản lý hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về chất lượng sản phẩm, hàng hóa chuyển đến; 5) Theo kế hoạch kiểm tra hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Có 2 hình thức kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: 1) Kiểm tra theo kế hoạch hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và 2) Kiểm tra đột xuất chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Về nội dung kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra sẽ kiểm tra các vấn đề sau: 1) Kiểm tra thông tin hàng hóa (nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo mà quy định buộc phải có; tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy theo quy định; mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định); 2) Kiểm tra chất lượng hàng hóa (sự phù hợp của hàng hóa so với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, nhãn hàng hóa và tài liệu kèm theo; các nội dung khác liên quan đến chất lượng hàng hoá); 3) Trong quá trình kiểm tra, trường hợp hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng thì Trưởng đoàn kiểm tra quyết định lấy mẫu theo quy định; 4) Đối với hàng hóa kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử, ngoài kiểm tra theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, Đoàn kiểm tra tiến hành so sánh tính thống nhất của các thông tin trên các trang thông tin điện tử với thực tế của hàng hóa được kiểm tra.

Thông tư 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/03/2024. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 01 có hiệu lực thi hành: Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28/09/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.