Thứ tư, 20/03/2024 11:11

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Quyết định 1322/QĐ-TTg

Trong khuôn khổ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã kêu gọi đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025.

Các nhiệm vụ này cần được xây dựng dựa trên Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Quyết định 1322), cũng như Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, các đề xuất nhiệm vụ cần xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đảm bảo tính khả thi và trình bày cụ thể, rõ ràng về mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian cụ thể.

Một trong những mục tiêu mà các nhiệm vụ được đề xuất cần hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Các đề xuất nhiệm vụ cần tập trung vào các mục tiêu: i) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp để thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. ii) Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng. iii) Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. iv) Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. v) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

Chi tiết về các nhiệm vụ, yêu cầu về hồ sơ đề xuất, liên hệ có thể được tra cứu tại Cổng thông tin của Bộ KH&CN.

Minh Hiếu

 

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)