Thứ ba, 05/03/2024 16:36

Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ: Nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh cải cách hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP với mục tiêu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP, của Sở năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và trở thành động lực nền kinh tế.

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

Một là, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp ngày càng tăng về quy mô, số lượng và chất lượng hoạt động. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, giảm thời gian gia nhập thị trường, rút ngắn hơn nữa thời gian cấp phép,  mức độ tham gia giao dịch trực tuyến, nhằm thu hút sự tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế.

Hai là, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, kiểm soát tham nhũng, giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, có ý tưởng đột phá trong sản xuất kinh doanh. Tập trung cải thiện thứ hạng và chỉ số thành phần PCI hàng năm; chuyển đổi mạnh mẽ cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Ba là, nâng cao hơn nữa các chỉ số về hạ tầng thông tin, chất lượng nhân lực trình độ cao; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các giải pháp về ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy tự do đổi mới sáng tạo gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả thị trường hàng hóa, dịch vụ và cạnh tranh công bằng.

Bốn là, tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, ứng dụng KH&CN thông qua việc triển khai 03 chương trình, dự án về đổi mới công nghệ, năng suất chất lượng và sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP.

Năm là, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP Cần Thơ đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN TP Cần Thơ đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Sáu là, đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp dịch vụ thông tin KH&CN; ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN thông qua tăng cường các hoạt động của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, Trung tâm Thông tin KH&CN, Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Bảy là, tập trung triển khai các giải pháp để tiếp thu và làm chủ công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nghiên cứu, cơ cấu lại các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng xem doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo của TP nói riêng và Quốc gia nói chung. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 12/12/2017 của UBND TP về Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Lê Tuyến

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)