Thứ năm, 01/02/2024 11:21

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 1 trường trực thuộc

Theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/01/2024 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thì Khoa Các khoa học liên ngành trực thuộc ĐHQGHN sẽ chuyển đổi mô hình và tổ chức lại thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật kể từ ngày 01/03/2024.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự đảm bảo chi thường xuyên, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Nghị định của Chính phủ về Đại học Quốc gia, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật do Giám đốc ĐHQGHN ban hành.

Sứ mệnh của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao theo định hướng liên ngành, liên lĩnh vực, đặc biệt tiên phong trong phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sáng tạo và nghệ thuật; thực hiện vai trò nghiên cứu, chuyển giao tri thức và tư vấn chính sách… tạo nền tảng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Trường đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển một cơ sở đào tạo, nghiên cứu liên ngành và nghệ thuật tại ĐHQGHN; kế thừa truyền thống từ Đại học Đông Dương, đồng thời mở ra thêm một định hướng phát triển mới trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng có ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam.

Việc chuyển đổi mô hình của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật là một trong những bước đi mang tính đột phá của ĐHQGHN. Sự kết hợp giữa nền tảng và kinh nghiệm truyền thống cùng với sức sáng tạo, tiên phong sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển vững chắc của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật ngay sau khi được thành lập.

Với việc chuyển đổi mô hình và tổ chức lại Khoa Các khoa học liên ngành thành Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN hiện có 9 trường thành viên, 3 trường trực thuộc, 1 khoa trực thuộc, 6 viện nghiên cứu và nhiều đơn vị khác.

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)