Thông tin văn bản số: 508/QĐ-BKHCN
Số hiệu 508/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/03/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 03/03/2020
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Bộ KH&CN ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030”.
Trích yếu nội dung

Mới đây, Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030. Mục tiêu của Kế hoạch là: (i) Cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ của Bộ KH&CN được phân công tại Chiến lược SHTT đến năm 2030; (ii) Phân công cho các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao.
Theo Kế hoạch, có 8 nhóm nhiệm vụ cần được thực hiện: 1) Phổ biến, hướng dẫn, triển khai Chiến lược; 2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để thúc đẩy hoạt động tạo ra, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT; 3) Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; 4) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; 5) Thúc đẩy các hoạt động tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ; 6) Phát triển các hoạt động hỗ trợ về SHTT; 7) Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT; 8) Hình thành văn hóa SHTT trong xã hội.