Thông tin văn bản số: 11/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 11/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2023
Thời gian bắt đầu hiệu lực 10/08/2023
Loại văn bản Thông tư
Tên Văn Bản
Sửa đổi quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố thông tin và xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN
Trích yếu nội dung

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định vừa ký ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/06/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/06/2017 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN (Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/06/2023).

Theo Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN (Thông tư 11), “Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN” được xác định là tập hợp tài liệu về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ, dữ liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (bao gồm mã nguồn và dữ liệu) và các tài liệu khác (nếu có)”. Thông tư 11 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2023 và Cục Thông tin KH&CN quốc gia tổ chức thực hiện Thông tư này.