Thứ sáu, 19/01/2024 16:09

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ra thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia  giai đoạn đến năm 2030.

Thông báo nêu rõ, thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã phê duyệt một số Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030. Để các Chương trình KH&CN cấp quốc gia được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để xem xét đưa vào thực hiện trong các Chương trình.

Các nhiệm vụ cần đáp ứng các yêu cầu sau: 1) Phù hợp với mục tiêu, nội dung, dự kiến  sản phẩm, yêu cầu đối với sản phẩm khoa học và chỉ tiêu đánh giá đã được nêu tại Quyết định phê duyệt của từng Chương trình tương ứng (bảng 1); 2) Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/05/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; 3) Thời gian nhận đề xuất: trước ngày 08/02/2024; 4) Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bộ KH&CN, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bảng 1. Các Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 đã được Bộ KH&CN phê duyệt.

Mã số   Chương trình

Chương trình KH&CN cấp quốc gia

giai đoạn đến năm 2030

Quyết định phê duyệt số

KC.01/21-30

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh

1002/QĐ-BKHCN ngày 15/06/2022

KC.02/21-30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu

1216/QĐ-BKHCN ngày 01/07/2022

KC.03/21-30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cơ khí và tự động hoá

829/QĐ-BKHCN

ngày 24/05/2022

KC.05/21-30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng

1217/QĐ-BKHCN ngày 01/07/2022

KC.06/21-30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ ngành công nghiệp môi trường

1251/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2022

KC.07/21-30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biển, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp

1252/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2022

KC.08/21-30

Nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

1033/QĐ-BKHCN ngày 20/06/2022

KC.09/21-30

Nghiên cứu KH&CN phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển

1034/QĐ-BKHCN ngày 20/06/2022

KC.10/21-30

Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến trong y tế và phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe

1254/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2022

KC.11/21-30

Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hoá dược và dược phẩm

1255/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2022

KC.12/21-30

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học

1253/QĐ-BKHCN ngày 14/07/2022

KC.13/21-30

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng KH&CN vũ trụ

 483/QĐ-BKHCN ngày 23/03/2023

KX.01/21-30

Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới

1031/QĐ-BKHCN ngày 20/06/2022

KX.03/21-30

Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực nhân văn phục vụ phát triển đất nước

1032/QĐ-BKHCN ngày 20/06/2022

KX.05/21-30

Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới 

1030/QĐ-BKHCN ngày 20/06/2022

KX.06/21-30

Nghiên cứu các vấn đề quốc tế và khu vực nhằm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

1029/QĐ-BKHCN ngày 20/06/2022

KX.07/21-30

Nghiên cứu đổi mới quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

 2454/QĐ-BKHCN ngày 05/12/2022

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)