Thứ ba, 24/10/2017 03:26

Quy định mới về tự chủ cho tổ chức KH&CN công lập

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập.

 

Theo đó, tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên là tổ chức có nguồn thu hoạt động sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên; hoặc là tổ chức chỉ thực hiện cung ứng các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực KH&CN theo giá, phí tính đủ chi phí thường xuyên (chưa bao gồm chi phí khấu hao tài sản cố định).

Mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên bằng (tổng các nguồn thu sự nghiệp/tổng số chi thường xuyên) x 100%. Tổng các nguồn thu sự nghiệp và tổng số chi thường xuyên được tính theo dự toán thu, chi của năm đầu thời kỳ ổn định.

Hàng năm, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác, phần chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên, tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và tổ chức KH&CN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được trích lập và sử dụng các quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trong đó, đối với quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm.

Về thực hiện chi thu nhập tăng thêm, căn cứ kế hoạch thu, chi cả năm và kết quả hoạt động tài chính của quý trước của các hoạt động trong đơn vị, thực hiện tạm trích Quỹ bổ sung thu nhập (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch thu lớn hơn chi đơn vị xác định theo quý) để chi thu nhập tăng thêm hàng tháng.

Kết thúc năm, trước ngày 31/1 năm sau, tổ chức KH&CN công lập tự xác định số chênh lệch thu lớn hơn chi của năm trước, tiếp tục thực hiện trích lập các quỹ theo quy định và xác định số kinh phí chi trả thu nhập tăng thêm của năm trước từ quỹ bổ sung thu nhập, theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thanh toán thu nhập tăng thêm cho người lao động đảm bảo không vượt quá mức theo chế độ quy định.

Căn cứ quyết toán của tổ chức KH&CN công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khi số chênh lệch thu lớn hơn chi thực tế cao hơn số đơn vị tự xác định, tổ chức KH&CN công lập được tiếp tục trích lập các quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm theo chế độ quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi thực tế thấp hơn số đơn vị tự xác định, số kinh phí đơn vị đã tạm trích lập quỹ bổ sung thu nhập và thanh toán thu nhập tăng thêm lớn hơn số kinh phí được trích lập và sử dụng, thì số kinh phí đã chi vượt được trừ vào số dư của quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của đơn vị. 

Thông tư 90/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/10/2017.

Mai Đa

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2017-10-19/quy-dinh-moi-ve-tu-chu-cho-to-chuc-kh-cn-cong-lap-49298.aspx

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)