BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 1099/QĐ-BKHCN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

   

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam


BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 871/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đổi tên và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, TCCB.

 

BỘ TRƯỞNG

Đã ký

 

Chu Ngọc Anh

 

 

 
 


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-----------------

 

ĐIỀU LỆ

Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1099 /QĐ-BKHCN  ngày 27/4/2018

 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

 1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng ngôn luận - lý luận của Bộ Khoa học và Công nghệ.

    Tạp chí có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering.

 1. Tạp chí được thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
 2. Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Tạp chí có trụ sở đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương hướng, chủ trương và kế hoạch phát triển Tạp chí trong từng thời kỳ cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của đất nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 2. Thực hiện tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động báo chí cấp cho Tạp chí, cụ thể như sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

b) Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân;

c) Giới thiệu những kinh nghiệm quản lý, thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật của thế giới;

d) Đăng tải các công trình nghiên cứu trong các ngành, lĩnh vực;

đ) Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học và công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

 1. Tổ chức biên tập, xuất bản Tạp chí (Tạp chí in và Tạp chí điện tử, bằng tiếng Việt và tiếng Anh) với nội dung liên quan đến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; những kết quả, kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong và ngoài nước.
 2. Tổ chức xuất bản phụ trương, đặc san, ấn phẩm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ; thực hiện các hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.
 3. Thực hiện hoạt động nghiên cứu phục vụ cho công việc của Tạp chí và công tác truyền thông khoa học và công nghệ.
 4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác truyền thông về khoa học và công nghệ của Bộ và nhiệm vụ của Tạp chí.
 5. Phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật; tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí.
 6. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và tài liệu của Tạp chí theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Đối tượng phục vụ của Tạp chí

Cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ và bạn đọc quan tâm.

Điều 4. Các sản phẩm của Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bản A); Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (bản B); Bản tiếng anh (Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering); Tạp chí điện tử (http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn); Trang thông tin điện tử tiếng Anh (http://vietnamscience.vn).
 

CHƯƠNG II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 5. Lãnh đạo Tạp chí

 1. Lãnh đạo Tạp chí gồm Tổng biên tập và không quá 03 Phó Tổng biên tập.
 2. Tổng biên tập Tạp chí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tạp chí.
 3. Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập trong việc lãnh đạo công tác của Tạp chí, được Tổng biên tập phân công phụ trách một hoặc một số mặt công tác cụ thể của Tạp chí. Các Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí.
 4. Trong trường hợp Tổng biên tập vắng mặt, một Phó Tổng biên tập được ủy quyền thay mặt Tổng biên tập để điều hành và giải quyết công việc của Tạp chí.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức

 1. Ban biên tập.
 2. Ban thư ký và bạn đọc.
 3. Ban trị sự, tư liệu và phát hành.
 4. Ban Tạp chí điện tử.

Tổng biên tập Tạp chí quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tạp chí và ban hành các quy định nội bộ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật.

Tổng biên tập bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Tạp chí theo quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ và theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhân lực của Tạp chí
        1. Công chức, viên chức.
        2. Người lao động theo hợp đồng công việc.

Điều 8. Chế độ làm việc

 1. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.
 2. Tạp chí thực hiện chế độ viên chức làm việc trực tiếp với lãnh đạo Tạp chí, kết hợp với công tác điều hành của lãnh đạo các Phòng, Ban trực thuộc Tạp chí.

Điều 9. Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn

Tạp chí được thành lập Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn để giúp Tổng biên tập về các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Hội đồng biên tập và Hội đồng tư vấn do Tổng biên tập quy định.
 

Chương III
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 10. Nguồn thu

 1. Từ ngân sách nhà nước cấp.
 2. Từ hoạt động phát hành tạp chí, các ấn phẩm liên quan và các hoạt động khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.
 3. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 11. Các khoản chi

 1. Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 2. Chi cho các hoạt động phát hành, in ấn các ấn phẩm, các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
 3. Chi thuê lao động.
 4. Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản.
 5. Các khoản chi khác theo quy định.

Điều 12. Quản lý tài chính, tài sản

Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính và tài sản của Tạp chí; trích lập các Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, dự phòng, phúc lợi và khen thưởng của Tạp chí; thực hiện nghĩa vụ tài chính, chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của pháp luật.

 

Chương IV
QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 13. Quan hệ công tác với các đơn vị trong Bộ

 1. Tạp chí được Bộ và các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khai thác và sử dụng những tài liệu có liên quan để phục vụ nhiệm vụ của Tạp chí.
 2. Tạp chí được các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ cung cấp thông tin kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến khoa học và công nghệ; các kết quả hoạt động khoa học và công nghệ nổi bật thuộc phạm vi phụ trách trong quá trình xây dựng phương hướng, nội dung xuất bản hàng năm.
 3. Tạp chí được mời tham dự các hội nghị, hội thảo về khoa học và công nghệ của Bộ cũng như của các tổ chức thuộc Bộ để nắm tình hình, trên cơ sở đó chuẩn bị nội dung xuất bản kịp thời và sát với yêu cầu thực tế.

Điều 14. Quan hệ công tác với tổ chức, cá nhân ngoài Bộ

Tạp chí có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân ngoài Bộ để thực hiện chức năng ngôn luận - lý luận được giao theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác có liên quan.

 

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

 1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 2. Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định./.
 
 

BỘ TRƯỞNG


Đã ký
Chu Ngọc Anh

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)