Thứ hai, 15/06/2020 10:00

Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh đào tạo tiến sỹ đợt 2 năm 2020

Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh đào tạo tiến sỹ đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: Môi trường và phát triển bền vững.

2. Mã số: Thí điểm.

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương nghiên cứu.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 04.

Kế hoạch, điều kiện… và thông tin chi tiết khác về tuyển sinh, độc giả vui lòng xem tại link: http://cres.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-chuyen-nganh-moi-truong-va-phat-trien-ben-vung-dot-2-nam-2020/?fbclid=IwAR0tZENevyqrV_xLVB-8Y9xHhn-rvWjvAI7l2Le71ahMcj3gGU6DDWUinaE

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)