Thông tin văn bản số: 07/2017/QH14
Số hiệu 07/2017/QH14
Ngày ban hành 19/06/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực 19/06/2017
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Luật Chuyển giao Công nghệ.
Trích yếu nội dung

Ngày 19.6.2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) - Luật số 07/2017/QH14. Luật này quy định về hoạt động CGCN tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động CGCN; thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng CGCN; biện pháp khuyến khích CGCN, phát triển thị trường KH&CN; quản lý nhà nước về CGCN. Luật gồm 6 Chương với 60 Điều:  Chương I - Những quy định chung; Chương II - Thẩm định công nghệ dự án đầu tư; Chương III - Hợp đồng CGCN; Chương IV - Biện pháp khuyến khích CGCN, phát triển thị trường KH&CN; Chương V - Quản lý nhà nước về CGCN; Chương VI - Điều khoản thi hành.