Thông tin văn bản số: 27/2020/NĐ-CP
Số hiệu 27/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/03/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 15/04/2020
Loại văn bản Nghị định
Tên Văn Bản
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
Trích yếu nội dung

Điều 1 của Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2014: Điều 5. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ; Điều 5a. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ; Điều 6. Đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác; Điều 6a. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác; Điều 7. Nâng lương vượt bậc đối với cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ; Điều 10. Ưu đãi cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có chức danh giáo sư, phó giáo sư; Điều 15. Tiêu chuẩn của nhà khoa học đầu ngành; Điều 16. Trình tự, thủ tục lựa chọn, công nhận nhà khoa học đầu ngành; Điều 17. Nhiệm vụ của nhà khoa học đầu ngành; Điều 18. Chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành; Điều 19. Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học đầu ngành; Điều 20. Tiếp tục hoặc dừng áp dụng chính sách đối với nhà khoa học đầu ngành; Điều 23. Tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự, thủ tục lựa chọn, công nhận nhà khoa học trẻ tài năng và nhiệm vụ của nhà khoa học trẻ tài năng; Điều 24. Chính sách trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng; Điều 25. Kinh phí thực hiện chính sách trọng dụng nhà khoa học trẻ tài năng.

Điều 2 của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2014/NĐ-CP: Điều 3. Điều kiện áp dụng chính sách thu hút; Điều 5. Chính sách về tuyển dụng, lao động, học tập; Điều 6. Chính sách về tiền lương; Điều 8. Chính sách về tiếp cận thông tin; Điều 10. Các chính sách khác; Điều 14. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.