Thông tin văn bản số: 1062/QĐ-TTg
Số hiệu 1062/QĐ-TTg
Ngày ban hành 14/06/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực 14/06/2016
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
Trích yếu nội dung

Ngày 14.6.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Chương trình có các mục tiêu: 1) Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; 2) Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ cho khoảng 1.000 cá nhân, tập trung vào các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; 3) Hỗ trợ khai thác, áp dụng vào thực tiễn cho ít nhất 50 sáng chế/giải pháp hữu ích của Việt Nam; 4) Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất 70 sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm làng nghề mang địa danh; 5) Hỗ trợ ít nhất 100 doanh nghiệp, tổ chức KH&CN trong việc xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; 6) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước đối với các sản phẩm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quyết định cũng nêu rõ về: Nội dung Chương trình, Quản lý Chương trình, Kinh phí và các vấn đề về tổ chức thực hiện Chương trình.