Thông tin văn bản số: 171/QĐ-TTg
Số hiệu 171/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/01/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực 27/01/2016
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Trích yếu nội dung

Ngày 27.1.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, việc quy hoạch nhằm mục tiêu: Sắp xếp, kiện toàn và đẩy mạnh tái cấu trúc để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN công lập, đến năm 2030 giảm khoảng 30% số lượng tổ chức; Tập trung đầu tư phát triển các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm mà Việt Nam có thế mạnh để đến năm 2020 có khoảng 15 tổ chức, đến năm 2030 có khoảng 30 tổ chức KH&CN công lập đạt trình độ khu vực và thế giới; Đến năm 2020, khoảng 55% cán bộ nghiên cứu của tổ chức KH&CN công lập có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó ít nhất 20% là tiến sỹ; đến năm 2030, khoảng 70% cán bộ nghiên cứu của tổ chức KH&CN công lập có trình độ thạc sỹ trở lên, trong đó ít nhất có 30% là tiến sỹ. Quyết định cũng nêu rõ nội dung quy hoạch trong các giai đoạn 2016-2020, 2021-2030 cũng như các giải pháp thực hiện (bao gồm giải pháp về cơ chế, chính sách; về tổ chức và hoạt động; về nhân lực KH&CN; giải pháp về đầu tư và tài chính).