Thông tin văn bản số: 2395/QĐ-TTg
Số hiệu 2395/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/12/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 25/12/2015
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Trích yếu nội dung

Ngày 25.12.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Đề án được thực hiện nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại của đội ngũ nhân lực KHCN, hình thành lực lượng chuyên gia KH&CN trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu cụ thể của Đề án là: giai đoạn 2016-2020 đào tạo, bồi dưỡng khoảng 150 chuyên gia và 50 nhóm nghiên cứu, bồi dưỡng sau tiến sỹ cho khoảng 100 người và 200 cán bộ quản lý KH&CN; giai đoạn 2021-2025 đào tạo, bồi dưỡng khoảng 200 chuyên gia và 80 nhóm nghiên cứu, bồi dưỡng sau tiến sỹ cho khoảng 200 người và 300 cán bộ quản lý KH&CN.