Thông tin văn bản số: 2245/QĐ-TTg
Số hiệu 2245/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/12/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 11/12/2015
Loại văn bản Quyết định
Tên Văn Bản
Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.
Trích yếu nội dung

Ngày 11.12.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2245/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế. Việc tái cơ cấu ngành KH&CN là nhằm nâng cao năng lực nội sinh của ngành, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mục tiêu cụ thể của Đề án là: đến năm 2020, phát triển đồng bộ các lĩnh vực KH&CN, tập trung ưu tiên một số lĩnh vực có thế mạnh; có thứ hạng cao trên thế giới ở một số lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học trong y tế và nông nghiệp, công nghệ vật liệu mới; ứng dụng và phát triển các công nghệ có ảnh hưởng quyết định đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng nền kinh tế, tạo ra các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao. Đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trên thế giới, tiềm lực KH&CN đáp ứng yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại…. Đề án đã nêu rõ các nội dung tái cơ cấu; các giải pháp chủ yếu và cách thức tổ chức thực hiện.