Thông tin văn bản số: 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH
Số hiệu 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/10/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực 30/10/2015
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Tên Văn Bản
Thông tư liên tịch quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật.
Trích yếu nội dung

Ngày 30.10.2015, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KH&CN; tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Thông tư quy định cụ thể về: Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; Nguyên tắc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm  hỗ trợ người khuyết tật; Đề xuất, phê duyệt nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; Ưu đãi thực hiện nhiệm vụ KH&CN hướng đến người khuyết tật, sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật; Ưu đãi doanh nghiệp có hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2016.