• Đặng Ngọc Bảo
  • 1. Họ tên: Đặng Ngọc Bảo
  • 2. Chức vụ: Tổng biên tập
 • Nguyễn Thị Hải Hằng
  • 1. Họ tên: Nguyễn Thị Hải Hằng
  • 2. Chức vụ: Phó tổng biên tập
  • 3. Trình độ: Thạc sỹ
 • Nguyễn Thị Hương Giang
  • 1. Họ tên: Nguyễn Thị Hương Giang
  • 2. Chức vụ: Phó tổng biên tập
  • 3. Trình độ: Tiến sỹ
 • Phạm Thị Minh Nguyệt
  • 1. Họ tên: Phạm Thị Minh Nguyệt
  • 2. Chức vụ: Trưởng ban Biên tập
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Lương Ngọc Quang Hưng
  • 1. Họ tên: Lương Ngọc Quang Hưng
  • 2. Chức vụ: Trưởng ban Trị sự
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Vũ Văn Hưng
  • 1. Họ tên: Vũ Văn Hưng
  • 2. Chức vụ: Trưởng ban Tạp chí
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Hoàng Hải Yến
  • 1. Họ tên: Hoàng Hải Yến
  • 2. Chức vụ: Kế toán trưởng
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Ninh Văn Diện
  • 1. Họ tên: Ninh Văn Diện
  • 2. Chức vụ: Biên tập viên
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Cao Thị Thu Hằng
  • 1. Họ tên: Cao Thị Thu Hằng
  • 2. Chức vụ: Biên tập viên
  • 3. Trình độ: Thạc sỹ
 • Chu Anh Trà
  • 1. Họ tên: Chu Anh Trà
  • 2. Chức vụ: Biên tập viên
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Khổng Thị Thanh Thảo
  • 1. Họ tên: Khổng Thị Thanh Thảo
  • 2. Chức vụ: Biên tập viên
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Đinh Thị Luận
  • 1. Họ tên: Đinh Thị Luận
  • 2. Chức vụ: Họa sỹ
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Phí Công Thường
  • 1. Họ tên: Phí Công Thường
  • 2. Chức vụ: Biên tập viên
  • 3. Trình độ: Thạc sỹ
 • Tăng Xuân Bình
  • 1. Họ tên: Tăng Xuân Bình
  • 2. Chức vụ: Biên tập viên
  • 3. Trình độ: Cử nhân
 • Lê Thị Bắc
  • 1. Họ tên: Lê Thị Bắc
  • 2. Chức vụ: Biên tập viên
  • 3. Trình độ: Cử nhân