Thứ sáu, 29/03/2024 14:44

Thủ tục hành chính mới ban hành về Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ngày 19/03/2024 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.

Theo đó, có 3 thủ tục hành chính cấp trung ương: 1) Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN; 2) Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN; 3) Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về KH&CN của tổ chức, cá nhân không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam và 1 thủ tục hành chính cấp tỉnh (thủ tục đặt và tặng giải thưởng về KH&CN của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam).

Đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN, trình tự thủ tục xét tặng như sau:

Bước 1: Tác giả công trình hoặc người đại diện hợp pháp của tác giả công trình gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN tại cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình hoặc Sở KH&CN nơi tác giả cư trú (trường hợp tác giả công trình không có cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý).

Đối với tác giả là người nước ngoài có công trình nghiên cứu về Việt Nam, hồ sơ công trình được nộp ở một tổ chức KH&CN. Tổ chức KH&CN có trách nhiệm hướng dẫn tác giả công trình và tổ chức xét tặng Giải thưởng theo quy định.

Hồ sơ được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình, Giám đốc Sở KH&CN nơi tác giả hoặc đại diện hợp pháp của tác giả cư trú, người đứng đầu tổ chức KH&CN quyết định thành lập.

Việc xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 30 ngày tính từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý tác giả công trình, Giám đốc Sở KH&CN, người đứng đầu tổ chức KH&CN thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở; gửi hồ sơ các công trình đạt ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở bỏ phiếu đồng ý đến Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, ngành, địa phương để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Bước 2: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập.

Việc xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 30 ngày tính từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng từ cấp cơ sở.

Thủ trưởng cơ quan thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, ngành, địa phương gửi hồ sơ các công trình đạt ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng cấp bộ, ngành, địa phương bỏ phiếu đồng ý đến Bộ KH&CN để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Bước 3: Xem xét, đánh giá Hồ sơ công trình tại cấp Nhà nước thực hiện qua 2 bước:

- Bước 3.1: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định thành lập.

Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 90 ngày tính từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng từ cấp bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Bộ KH&CN gửi hồ sơ các công trình đạt ít nhất 90% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý đến Hội đồng cấp Nhà nước để xem xét, lựa chọn.

- Bước 3.2: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN được xem xét, đánh giá tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Hội đồng có Tổ công tác giúp việc do Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định thành lập.

Việc tổ chức xét tặng Giải thưởng được hoàn thành trong thời hạn 30 ngày tính từ thời điểm Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Các công trình đạt ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng dự họp bỏ phiếu đồng ý được gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ KH&CN tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Nước và trao tặng Bằng chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN.

VH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)