Thứ hai, 09/10/2023 11:09

Đồng Tháp: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các làng nghề

Cung cấp luận cứ khoa học về quản lý nhà nước đối với làng nghề, giúp giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương, bảo tồn và phát triển những tinh hoa văn hóa nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp… Đây là những kết quả mà đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” mang lại.

Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp chủ trì và ThS Lê Minh Sơn làm chủ nhiệm vừa được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở của tỉnh Đồng Tháp nghiệm thu.  

Sau thời gian thực hiện (từ tháng 07/2022 đến 07/2023), đề tài đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đó là cung cấp những luận cứ khoa học về quản lý nhà nước đối với làng nghề, bổ sung về mặt học thuật các nội dung liên quan đến quản lý nước đối với làng nghề như khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước đối với làng nghề, những kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý nhà nước đối với các làng nghề… Đề tài cũng đưa ra được các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các làng nghề, làng nghề truyền thống, giúp giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương, bảo tồn và phát triển những tinh hoa văn hóa nghề truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Với những kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu đề tài.

Trúc Ly

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)