Thứ năm, 12/01/2023 15:15

Đổi mới và phát huy vị thế, vai trò tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu khoa học

Đổi mới quản trị đại học và giáo dục toàn diện cho sinh viên là 2 trong nhiều mục tiêu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong năm 2023. Năm 2022, ĐHQGHN về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, phần lớn các chỉ số chính của các chỉ tiêu kế hoạch đều được hoàn thành ở mức bằng hoặc cao hơn năm 2021. Đây là những thông tin được ghi nhận tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của ĐHQGHN.

Nhiều chỉ tiêu kế hoạch bằng hoặc cao hơn 2021

Về đào tạo, ĐHQGHN đã hoàn thiện mô hình, phương thức, phương pháp đào tạo trực tuyến gắn với đảm bảo chất lượng; đổi mới cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo; mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo tài năng và đào tạo tiến sỹ theo chuẩn mực quốc tế; triển khai thủ tục hành chính một cửa, một hồ sơ trong hỗ trợ sinh viên.

Trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), ĐHQGHN đã hoàn thiện cơ chế quản lý và đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc biệt để gia tăng chỉ số đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực KH&CN, trong đó ưu tiên đầu tư các chính sách phát triển, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, tài năng; nhóm nghiên cứu mạnh; gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động hợp tác phát triển thông qua xây dựng, triển khai các chương trình, dự án lớn và chuyển giao KH&CN.

Năm 2022, ĐHQGHN đã thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó tập trung số hóa học liệu, dữ liệu cán bộ, sinh viên; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và triển khai đào tạo trực tuyến. ĐHQGHN đã ban hành “Kiến trúc đại học số của ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0”; ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển đại học số đến năm 2025 tại ĐHQGHN; xây dựng Hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu trên các nền tảng công nghệ thông tin của ĐHQGHN; xây dựng, đề xuất Khung công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đô thị đại học thông minh của ĐHQGHN tại Hòa Lạc… Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó hình thành khu trung tâm, triển khai tốt các dự án theo kế hoạch, đưa vào sử dụng các hạng mục công trình đã hoàn thành, bước đầu hình thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Năm 2022 đánh dấu sự chuyển mình của Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc khi Cơ quan ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, trực thuộc chính thức làm việc, giảng dạy và học tập tại đây.

Tham luận tại hội nghị, Trưởng ban KH&CN Vũ Văn Tích cho biết, ĐHQGHN luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương nhằm nâng cao năng lực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, gắn việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, gắn việc nghiên cứu khoa học với ứng dụng và chuyển giao kết quả vào đời sống phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Các sản phẩm KH&CN của ĐHQGHN được định hướng và quy hoạch theo 4 nhóm lĩnh vực chính: (1) Khoa học xã hội và nhân văn; (2) Khoa học tự nhiên và y dược; (3) Khoa học công nghệ và kỹ thuật; (4) Khoa học liên ngành, liên lĩnh vực.

Nhiệm vụ trọng tâm 2023

Năm 2023, ĐHQGHN xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Một là, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế tự chủ của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc gắn với quản trị đại học theo tiếp cận hiệu quả phù hợp với Nghị định, Quy chế mới về đại học quốc gia, Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật khác có liên quan; tập trung phát triển đội ngũ giảng viên - nhà khoa học, cán bộ khoa học xuất sắc với quy mô, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác đào tạo. Triển khai các chương trình thu hút, đào tạo nhân tài; các mô hình đào tạo hiện đại theo hướng thúc đẩy liên thông và gắn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN; tổ chức đào tạo và triển khai các chính sách, hoạt động hỗ trợ, phục vụ sinh viên, giảng viên tại Hòa Lạc.

Ba là, phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển doanh nghiệp spin-off, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, nhóm nghiên cứu mạnh; tiếp tục thúc đẩy công bố quốc tế; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án lớn và chuyển giao công nghệ, gắn kết với hoạt động hợp tác hướng tới xây dựng hệ sinh thái đồng bộ từ nghiên cứu cơ bản, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đến thương mại hóa.

Bốn là, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học của ĐHQGHN: OneVNU, MyVNU, VNUPortal.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng khu đô thị đại học tại Hòa Lạc, trong đó tập trung hoàn thành không gian lõi của dự án đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, phục vụ tốt hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại cơ sở Hòa Lạc; khởi công một số công trình của dự án World Bank.

Sáu là, đa dạng hoá, thực chất hoá các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế; xúc tiến hợp tác, phát triển đối tác, thúc đẩy triển khai và khai thác hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế và gia tăng nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao vị thế của ĐHQGHN.

Kết luận hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân biểu dương và chúc mừng các thành tựu của ĐHQGHN trong năm qua. Giám đốc Lê Quân cho rằng, có được những thành tích đó, bên cạnh nỗ lực của tập thể giảng viên, nhà khoa học, học sinh, sinh viên cũng như sự ủng hộ của đội ngũ cựu giáo chức, lãnh đạo, quản lý ĐHQGHN qua các thời kỳ chính là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, sự đồng hành của bạn bè quốc tế, doanh nghiệp và cựu sinh viên. “Năm 2023, ĐHQGHN quyết tâm đổi mới và phát huy vị thế, vai trò tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng” - Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh. Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy, ĐHQGHN sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới: 1) Đổi mới công tác quản trị đại học; 2) Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng, quy mô đào tạo trong một số lĩnh vực, đặc biệt là khoa học cơ bản; 3) tập trung đầu tư, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh đạt trình độ khu vực và quốc tế, làm hạt nhân tăng cường năng lực KH&CN của ĐHQGHN; 4) huy động tổng nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, hợp tác công tư và nguồn viện trợ, tài trợ để triển khai kế hoạch xây dựng Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc xanh, thông minh và bền vững.

VVH

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)