Thứ sáu, 28/10/2022 09:26

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam

Đây là chủ đề của hội thảo do Tạp chí Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức ngày 27/10/2022 tại Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận các vấn đề: 1) Hoàn thiện khung khổ pháp lý về tín dụng xanh, tài chính xanh, ngân hàng xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam; 2) Kinh nghiệm quốc tế về cung ứng tín dụng xanh, tài chính xanh, hoạt động ngân hàng xanh, thực tiễn tại Việt Nam và các khuyến nghị, giải pháp…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, phát triển bền vững là một loại hình phát triển, lồng ghép quá trình sản xuất với bảo tồn tài nguyên và nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển bền vững cần đáp ứng các nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không phương hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của thế hệ tương lai. Một trong những mục tiêu thành phần của phát triển bền vững là đạt được sự phát triển bền vững nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển nền kinh tế xanh (Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050). Ngân hàng được coi là “xanh” khi đáp ứng cả hai điều kiện: cung cấp dịch vụ xanh trong ngắn hạn và có chiến lược kinh doanh dài hạn đáp ứng các tiêu chí về môi trường và trách nhiệm xã hội.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, hệ thống văn bản chính sách, pháp luật về tín dụng xanh, ngân hàng xanh từng bước được hoàn thiện. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 06/8/2015 ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020. Đây là các quy định có tính chất định hướng cho toàn bộ quá trình phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam, đảm bảo phù hợp và hỗ trợ tích cực cho quá trình tăng trưởng xanh của toàn bộ nền kinh tế.

Nguyễn Trọng Tài

 

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)