Thứ sáu, 20/08/2021 10:54

Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Chương trình 68 về bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình 68) bắt đầu thực hiện từ năm 2022 về vấn đề bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương. Cụ thể:

Phương thức thực hiện: tuyển chọn

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ được lập thành 09 bộ (01 bộ gốc và 08 bản sao) với các tài liệu được quy định tại Điều 17 Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phương thức nộp hồ sơ

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Cục Sở hữu trí tuệ (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ), số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời hạn nhận hồ sơ

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ là 17h00 ngày 27/9/2021.

Ngày tiếp nhận hồ sơ: là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của Cục Sở hữu trí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp).

Danh mục các nhiệm vụ tuyển chọn

Xem chi tiết tại: https://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-cua-cuc-so-huu-tri-tue-ve-viec-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-nhiem-vu-cap-quoc-gia-thuoc-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue-bat-au-thuc--1.

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)