Thứ bảy, 09/01/2021 10:29

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2020:  Thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kép

2020 là năm tổng kết nhiệm kỳ công tác 5 năm, khép lại một giai đoạn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn ngành, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã triển khai kịp thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kép, góp phần phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.  

Hoạt động quản lý TCĐLCL có nhiều đổi mới

Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể: đã tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình công bố 3973 TCVN, khoảng 88%TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, nâng tổng số TCVN trong hệ thống TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 60% (năm 2020 là 895 TCVN); tiếp nhận, thẩm tra và thẩm định 411 dự thảo QCVN của các bộ, ngành xây dựng (năm 2020 là 78 dự thảo QCVN); hướng dẫn, góp ý hơn 86 QCĐP (Quy chuẩn địa phương) của địa phương (riêng năm 2020 là 70 QCĐP) đã góp phần hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã được nhiều kết quả tích cực. Tổng cục chú trọng nâng cao, đổi mới, tăng cường sự chủ động để hỗ trợ tốt hơn cho các Bộ/ngành. Riêng năm 2020, công tác soạn thảo và ban hành TCVN, QCVN được đẩy mạnh với tỷ lệ hơn 90% TCVN xây dựng mới hài hòa quốc tế và khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2016-2020, công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Tổng cục đã thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 783 lượt đơn vị (năm 2020 là 177 lượt); chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 508 lượt đơn vị (năm 2020 là 131 lượt, tăng 61,7% so với năm 2019); chứng nhận 739 chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (năm 2020 là 168 CĐL tăng 11,2% so với năm 2019); chứng nhận, cấp 6.239 thẻ kiểm định viên đo lường (năm 2020 là 1.352 thẻ, giảm 15% so với năm 2019); phê duyệt 17.747 mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước (năm 2020 là 3.248 mẫu PTĐ, giảm 39% so với năm 2019).

Thứ trưởng Lê Xuân Định và Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh điều hành Hội nghị.

Trong hoạt động khảo sát, kiểm tra đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa (SPHH), Tổng cục đã tiến hành kiểm tra và khảo sát hơn 500 cơ sở với gần 2.000 mẫu hàng/năm, trong đó 20% số mẫu được kiểm tra không đạt về ghi nhãn và thực hiện kiểm tra nhà nước tổng số 1.200 lô xăng dầu nhập khẩu mỗi năm, tổng khối lượng khoảng hơn 8 triệu tấn.

Đến nay, hệ thống TCVN có khoảng 13.000 TCVN với mức độ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt khoảng 60%; hệ thống QCVN được hoàn thiện với khoảng 800 QCVN; gần 1200 tổ chức đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) đăng ký hoạt động ĐGSPH tại Bộ KH&CN và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và đều có năng lực theo chuẩn mực quốc tế, được thừa nhận và công nhận quốc tế; đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn đạt mức trên 40%; xây dựng hơn 100 bộ chương trình, tài liệu đào tạo về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng, quản lý đo lường, ĐGSPH, kỹ năng quản lý dự án NSCL, kiến thức cơ bản, nâng cao về NSCL, các kiến thức chuyên sâu về các hệ thống, công cụ cải tiến NSCL và tổ chức đào tạo trực tuyến cho hơn 6000 lượt người, đào tạo qua mạng (Web-based training) cho hơn 300 lượt người; đưa nội dung NSCL vào chương trình đào tạo của các trường dạy nghề, quản lý, nghiệp vụ về KH&CN… Ngoài ra nghiên cứu, lựa chọn, phổ biến, hướng dẫn áp dụng trên 30 loại các HTQL/MH/CC vào hơn 50.000 doanh nghiệp với các mức độ khác nhau.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025

Đề cập đến phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025, người trình bày Báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh đã đưa ra 5 phương hướng và 10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Theo đó, Tổng cục tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa (CLSPHH) và tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật (TCQCKT); xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP hằng năm và tổ chức thực hiện; nâng cao hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030; thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, áp dụng công nghệ thông tin; tăng cường hoạt động tuyên truyền về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe những tham luận của Vụ Đánh giá hợp chuẩn hợp quy; Vụ Tiêu chuẩn; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Đo lường, Vụ Tổ chức Cán bộ; Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 của Tổng cục; tham luận của Sở KH&CN Sơn La, Sở KH&CN Ninh Bình…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Tổng cục TCĐLCL đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản mà Tổng cục cần thực hiện trong thời gian sắp tới. Cụ thể như:

Thứ nhất, cần tổ chức đánh giá việc thực hiện, đề xuất phương án tiếp tục hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về chất lượng, sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn chất lượng; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản có liên quan, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội phù hợp với các cam kết tại Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thứ hai, tập trung triển khai hiệu quả các đề án, chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tiêu biểu là Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2025 định hướng đến năm 2030, Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

Thứ ba, tập trung xây dựng và triển khai phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính về TCĐLCL giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách đẩy mạnh thủ tục hành chính dịch vụ công mà Tổng cục đang cung cấp theo hướng tăng cường thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, xây dựng kiện toàn bộ máy, tổ chức theo đúng quy định để đáp ứng nghị định đã ban hành. Đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, hỗ trợ các đơn vị chi cục, trung tâm TCĐLCL trong cả nước, đảm bảo các vai trò quản lý nhà nước về TCĐLCL từ Trung ương đến đia phương. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp, thống nhất giữa các đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Tổng cục.

Thứ năm, tăng cường sự phối hợp trong cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trong Tổng cục, tăng cường kỷ luật kỷ cường, dân chủ công khai minh bạch, tạo sự đoàn kết nhât trí trong các hoạt động tại Tổng cục.

Cũng theo Bộ trưởng, mảng hoạt động của Tổng cục TCĐLCL rất rộng, sự đóng góp cho kinh tế - xã hội rất lớn. Bên cạnh những thuận lợi còn rất nhiều khó khăn, vì vậy cần tăng cường giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là những vướng mắc tồn tại lâu ảnh hưởng đến hoạt động của ngành, của Bộ. Bộ trưởng tin tưởng, với định hướng phát triển đúng đắn, quyết tâm cao của Tổng cục, hoạt động TCĐLCL sẽ còn phát triển hơn nữa, đóng góp to lớn vào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đất nước; hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ KH&CN giao phó.

Bài và ảnh: Hải Hằng

 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)