Thứ sáu, 15/05/2020 08:15

Một số yếu tố tác động tới hệ thống SHTT quốc gia trong bối cảnh mới

Nguyễn Hoàng Hạnh, Khánh Linh, Đỗ  Hoàng

Bộ KH&CN

Sở hữu trí tuệ (SHTT) có vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, là nền tảng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội. Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều yếu tố mới đang tác động đến hệ thống SHTT quốc gia, rất cần được nhận diện, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong xây dựng chính sách cũng như áp dụng khi thực tiễn.

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)