QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan ngôn luận - lý luận của Bộ Khoa học và Công nghệ, xuất bản số đầu tiên năm 1959. Tạp chí đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:
- Huân chương Lao động hạng Nhì (1984)
- Huân chương Lao động hạng Nhất (1999)
- Huân chương Độc lập hạng Ba (2009).
Số đầu tiên ra mắt bạn đọc: Tháng 6/1959, với tên TIN TỨC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Từ số tháng 1/1971 đổi tên thành TẠP CHÍ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Từ số 1 năm 2013 đến nay đổi tên thành TẠP CHÍ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (bản A)

Từ tháng 1 năm 2015 thêm TẠP CHÍ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (bản B)

Năm 2017 thêm Tạp chí VIETNAM JOURNAL OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENGINEERING (bản C)

Năm 2022 thêm Tạp chí VMOSST JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (bản D)

Năm 2019 thêm TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐIỆN TỬ (vjst.vn)

TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, luật pháp của Nhà nước về KH&CN trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức, cá nhân.

Giới thiệu kinh nghiệm quản lý, thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nổi bật của thế giới.

Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà KH&CN về các vấn đề liên quan đến sự phát triển KH&CN của đất nước.

Đăng tải các công trình nghiên cứu trong các ngành, lĩnh vực

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ CHỦ YẾU

Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý KH&CN, quản lý kinh tế ở trung ương, các bộ, ngành, địa phương  và doanh nghiệp.

Cán bộ KH&CN trong các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nghiên cứu sinh, học viên cao học và bạn đọc quan tâm.

 

 


 

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)