Thứ bảy, 05/11/2022 07:25
Số 11 năm 202228 - 30Download

Vấn đề hội nhập quốc tế của các tạp chí khoa học ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Hải Hằng, Vũ Văn Hưng

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ

“Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học Việt Nam hướng tới chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế về KH&CN hiện nay” là đề tài cấp Bộ do Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam chủ trì, được thực hiện từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2022. Một trong những mục tiêu của đề tài là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hướng tới hội nhập quốc tế của các tạp chí khoa học. Như thế nào là một tạp chí định hướng hội nhập quốc tế, thực trạng hiện nay của các tạp chí khoa học ra sao, giải pháp nào thúc đẩy các tạp chí khoa học hội nhập quốc tế là những nội dung được bài viết đề cập dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài.

Lượt dowload: 143 Lượt xem: 560

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)